"H κοινωνία η οποία διαχωρίζει τους φιλοσόφους της από τους πολεμιστές της θα έχει αποφάσεις που θα λαμβάνονται από δειλούς και στρατό που θα αποτελείται από ηλιθίους" Θουκυδίδης

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

25η Μαρτίου 1821 - Ομιλία Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα


Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ὁμιλία πρὸς τοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα
ἐξεφωνήθη ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ τῇ 8ῃ Ὀκτωβρίου 1838 καὶ ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδαν ΑΙΩΝ τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 1838.


Παιδιά μου!
Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των.
Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.
Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε. Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ [ἀντιβασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέρνοντες τὸν ζυγὸν ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἡμέρα χειρότερα· διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμματικὸς τοῦ προεστοῦ. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ τὲς ἡδονὲς ὁποὺ ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.
Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετάφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὁποὺ κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.
Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση.
Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὁποὺ ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν ἁρμάδα. Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξεν. Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμά τους. Μὰ τί νὰ κάμωμε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα νὰ δώσῃ χρήματα διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἔθνους, ἢ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο κανεὶς δὲν ἤθελε οὔτε νὰ συνδράμῃ οὔτε νὰ πολεμήσῃ. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕναν ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή. Ἀλλὰ ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος ἕξη μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε, καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ τὴν γνώμη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δεν χτίζεται οὔτε τελειώνει. Ὁ ἕνας λέγει ὅτι ἡ πόρτα πρέπει να βλέπῃ εἰς τὸ ἀνατολικὸ μέρος, ὁ ἄλλος εἰς τὸ ἀντικρινὸ καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὸν Βορέα, σὰν να ἦτον τὸ σπίτι εἰς τὸν ἀραμπᾶ, καὶ να γυρίζει, καθὼς λέγει ὁ καθένας. Μὲ τοῦτο τὸν τρόπο δεν κτίζεται ποτὲ τὸ σπίτι, ἀλλὰ πρέπει να εἶναι ἔνας ἀρχιτέκτων, ὁποῦ νὰ προστάζῃ πῶς θὰ γενῇ. Παρομοίως καὶ ἡμεῖς ἐχρειαζόμεθα ἕναν ἀρχηγὸ καὶ ἔναν ἀρχιτέκτονα, ὅστις νὰ προστάζῃ καὶ οἱ ἄλλοι να ὑπακούουν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.
Εἰς αὐτὴ τὴν κατάστασιν ἔρχεται ὁ βασιλεύς, τὰ πράγματα ἡσυχάζουν, καὶ τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ γεωργία καὶ οἱ τέχνες ἀρχίζουν νὰ προοδεύουν καὶ μάλιστα ἡ παιδεία. Αὐτὴ ἡ μάθησις θὰ μᾶς αὐξήσῃ καὶ θὰ μᾶς εὐτυχήσῃ. Ἀλλὰ διὰ νὰ αὐξήσομεν, χρειάζεται καὶ ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας, ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Θρόνου. Ὁ βασιλεύς μας εἶναι νέος καὶ συμμορφώνεται μὲ τὸν τόπο μας, δεν εἶναι προσωρινός, ἀλλ᾿ ἡ βασιλεία του εἶναι διαδοχικὴ καὶ θὰ περάσῃ εἰς τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν του, καὶ μὲ αὐτὸν κι ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας θὰ ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν σταθεροὶ εἰς τὴν πίστη τους.
Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, να μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες καὶ τὰ μπιλιάρδα. Νὰ δοθεῖτε εἰς τὰς σπουδάς σας καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον, δύο καὶ τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ νὰ περάσετε τέσσαρους - πέντε χρόνους τὴ νεότητά σας, καὶ να μείνετε ἀγράμματοι. Νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας. Νὰ ἀκούετε τὰς συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ γεροντοτέρων, καὶ κατὰ τὴν παροιμία, «μύρια ἤξευρε καὶ χίλια μάθαινε». Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνῃ σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ να κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας.
Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ ἀπερασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν νὰ ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια. Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηρᾶτε πλέον. Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρός μας ἐπέρασε. Καὶ αἱ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τὸ δρόμο, θέλουν μετ᾿ ὀλίγον περάσει. Τὴν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου μας, καθὼς τὴν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ ἡμέρα. Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία.
Τελειώνω τὸ λόγο μου.
Ζήτω ὁ βασιλεύς μας Ὄθων! Ζήτω οἱ σοφοὶ διδάσκαλοι! Ζήτω ἡ Ἑλληνικὴ Νεολαία!


Πηγή

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΤΑΜΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2018"


 
Το διήμερο 10 – 11.03.2018 η ΠΕΝΕΦΥΟ με την συνδρομή του  ΣΕΕΔΑ διοργάνωσαν την  ΤΑΜΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2018» , στην οποία συμμετείχαν μέλη των: ΠΕΝΕΦΥΟ, ΣΕΕΔΑ,  ΑΣΣΕΔ Αγρινίου και ΛΕΦΕΔ Αττικής.

Η ΤΑΜΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ» είναι η καθιερωμένη ετήσια άσκηση της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο ενταγμένη στο επιχειρησιακό – εκπαιδευτικό δόγμα της.
Στόχος της ΤΑΜΣ ήταν να αξιολογήσει - αναδείξει τον θεσμό και τις δυνατότητες των Εθελοντών Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΘ.ΕΦ.Υ.ΕΣ) και ειδικότερα:

- την ικανότητα ταχείας προσέλευσης των ΕΘ.ΕΦ.Υ.ΕΣ, κατόπιν κλήσης τους
- την αρτιότητα του ατομικού εξοπλισμού τους
- την ικανότητά τους για άμεση ανάληψη αποστολής συμβατικού πολέμου
- την ικανότητα διεξαγωγής αποστολών ανορθοδόξου πολέμου και αντιανταρτοπολέμου
- την αυτάρκεια σε επιμελητεία για τουλάχιστον 48 ώρες
- την ικανότητα αυτόνομης δράσης ως μία οργανική Μονάδα ΕΘ.ΕΦ.Υ.ΕΣ προερχομένων από διάφορα σωματεία
- την ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης των ΕΘ.ΕΦ.Υ.ΕΣ από την ηγεσία των σωματείων τους.

 

Η Άσκηση διεξήχθη στις ακόλουθες φάσεις:


Στην Α΄ φάση (εκπαιδευτικό σκέλος) έγινε η συγκέντρωση και οργάνωση των συμμετεχόντων σε Ομάδες, καθώς και η υπενθύμιση κάποιων διαδικασιών και τακτικών (τυποποίηση ΒΟΕ) που έπρεπε να είναι κοινές για όλους κατά την επόμενη φάση της Ασκήσεως και αφορούσαν κυρίως τα αντικείμενα της ατομικής και ομαδικής τακτικής, των πρώτων βοηθειών μάχης, των τακτικών περιπόλου, της επάνδρωσης σημείου ελέγχου, των τεχνικών μάχης εκ του σύνεγγυς.

Στην Β΄ Φάση (επιχειρησιακό σκέλος) οι συμμετέχοντες ΕΘ.ΕΦ. εκλήθησαν κατά τη διάρκεια της νύκτας να εκτελέσουν δοθείσα αποστολή ως μια ενιαία δύναμη, η οποία αφορούσε την συνδρομή τους στην προστασία και ασφάλεια ζωτικής εγκατάστασης και στην εξουδετέρωση απειλής δολιοφθοράς της. Οι ασκούμενοι οργάνωσαν  Βάση  πλησιόν του ΑΝΣΚ,  όπου διαβίωσαν (κατασκευή πρόχειρου καταλύματος, παρασκευή ζεστού γεύματος)  και  από όπου ανέλαβαν αποστολές μικρών κλιμακίων / περιπόλων δοκιμαζόμενοι σε διάφορα τακτικά αντικείμενα όπως πρώτες βοήθειες μάχης, τακτικές κίνησης και αντίδρασης περιπόλου σε επαφή με τον εχθρό, επάνδρωση σημείου ελέγχου, μάχη εκ του σύνεγγυς, επικοινωνιών κτλ.

Στην  Γ΄ φάση (επιχειρησιακό σκέλος) οι συμμετέχοντες, συγκροτημένοι σε Διμοιρία, δοκιμάστηκαν σε αγώνα εντός κατοικημένων τόπων με σκοπό την εξάλειψη εχθρικής επίθεσης, που στόχευε στην κατάλειψη και καταστροφή στόχου υψηλής αξίας.
Στην  Δ΄ φάση (εκπαιδευτικό σκέλος) οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον φόρτο μακράς διαβίωσης ενός Εθ. Εφέδρου και να δουλέψουν για την επίλυση  λαθών και αποριών επάνω σε τεχνικά αντικείμενα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της ΤΑΜΣ.Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα των ασκουμένων ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμα, καθώς αρκετοί από αυτούς χρειάστηκε για πρώτη φορά να διαβιώσουν τακτικά σε Βάση Περιπόλου για 24 ώρες και να επιχειρήσουν από αυτήν.
Το αισιόδοξο τελικό συμπέρασμα ήταν ότι μέλη από διαφορετικές λέσχες συνεργάστηκαν αρμονικά κι εποικοδομητικά, δίδοντας το λαμπρό παράδειγμα της ομόνοιας και της συνεργασίας για την επίτευξη του κοινού σκοπού. 

Σύνθημα μας: «ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ»

Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο - Σ.Ε.Ε.Δ.Α - Α.Σ.Ε.Ε.Δ. Αγρινίου - Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Διαπιστώσεις - Προτάσεις της ΠΕΝΕΦΥΟ για την αξιοποίηση των Εθελοντών Εφέδρων έναντι ενδεχομένων προκλήσεων κατά της Εθνικής Άμυνας και Ασφαλείας


Οι κάτωθι Διαπιστώσεις & Προτάσεις της Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο. έχουν υποβληθεί αρμοδίως στο ΓΕΣ από το θέρος του 2017, ενώ παρουσιάσθηκαν στην Ημερίδα που διοργάνωσαν στις 29.11.2017 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμύνης με θέμα: "Η Εφεδρεία ως Πολλαπλασιαστής Στρατιωτικής Ισχύος".
Διαπιστώσεις
1. Εν σχέσει προς το παρελθόν ο μεγαλύτερος αριθμός Εφέδρων και Εθελοντών Εφέδρων (ΕΘΕΦ) βρίσκεται συγκεντρωμένος στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια των συμβατικών εθνικών απειλών. Παρά ταύτα, ειδικά οι ΕΘΕΦ, παραμένουν ενθουσιώδεις και εκπαιδεύονται προσδοκώντας την αξιοποίησή των.
2. Οι ΕΘΕΦ ασκούνται σε Ασκήσεις που διοργανώνουν οι ίδιοι με περιορισμένα, φυσικά, μέσα και δυνατότητες. Δεν καλούνται να συμμετάσχουν σε ΤΑΜΣ (π.χ. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ), την ίδια στιγμή που πολλοί Έφεδροι που επιλέγονται «μηχανογραφικά» δεν επιθυμούν να παρουσιαστούν για μετεκπαίδευση. Τοιουτοτρόπως Ενεργό Στράτευμα και ΕΘΕΦ στερούνται μίας μοναδικής δυνατότητος αφενός για την βελτίωση της μαχητικής και επιχειρησιακής ικανότητος, αφετέρου για την ανύψωση του ηθικού αμφοτέρων.
3. Η εκ του μακρόθεν παρατήρηση των δραστηριοτήτων των Σωματείων Εφέδρων από πλευράς ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ, άφησε χώρο για δραστηριοποίηση «Εφέδρων» που εξυπηρετούν αλλοτρίους σκοπούς κι επιδιώξεις και οπωσδήποτε δεν τιμούν την πλειοψηφία των ΕΘΕΦ και τις αξίες που αυτοί υπηρετούν.
4. Η αδιαφορία για τους ΕΘΕΦ και η απαξίωση εν τοις πράγμασι των δράσεων και των εισηγήσεών μας, οδήγησε αξιόλογα μέλη μας να στραφούν σε άλλους φορείς, όπου η εθελοντική προσφορά τους εκτιμάται αναλόγως.
5. Το γεγονός ότι οι δράσεις των Σωματείων Εθελοντών Εφέδρων δεν τίθενται – αφού προηγηθεί το απαραίτητο ξεκαθάρισμα – υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ καθιστά τις δράσεις των ΕΘΕΦ βορά σε «συλλογικότητες» που, αν δεν στοχοποιούν, τουλάχιστον δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της στρατιωτικής θητείας και της Εφεδρείας για την εκτέλεση της αποστολής του ΕΣ και την αποτελεσματική υπηρέτηση της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.
6. Βασική ικανότητα του στρατιώτη είναι η σκοπευτική ικανότητα. Ο μόνος τρόπος για να συντηρούμε αυτή την ικανότητα είναι η εγγραφή μας σε αθλητικούς σκοπευτικούς συλλόγους. Αυτό, όμως, αφενός επιφέρει τεράστια οικονομική επιβάρυνση, σε όσους ελάχιστους μπορούν ακόμη να την αντέξουν, αφετέρου επιτρέπει την άσκησή μας κυρίως σε πιστόλι και σίγουρα όχι σε στρατιωτικό τυφέκιο που είναι το βασικό εργαλείο του στρατιώτη.


Προτάσεις
1. Εποπτεία της δράσεως των σωματείων των ΕΘΕΦ από την ΓΕΣ/ΔΕΣ και στενή συνεργασία με αυτά. Ενδεικτικώς, να υποβάλλονται σε αυτήν το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, αρχείο των δράσεων και των ικανοτήτων που αναπτύσσει κάθε μέλος των εντός του σωματείου κτλ.
2. Τα εποπτευόμενα από την Διεύθυνση σωματεία να γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα των ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ.
3. Παραχώρηση χώρου εντός στρατοπέδου (-ων) αφενός για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ΕΘΕΦ, αφετέρου για την καλύτερη οργάνωση των συγκροτηθησομένων σχηματισμών ΕΘΕΦ ως προς τα υλικά τους, ώστε να είναι έτοιμοι για ανάληψη αποστολής σε ελάχιστο χρόνο. Ταυτοχρόνως, η συνύπαρξη ΕΘΕΦ, μονίμων στελεχών του ΕΣ και στρατευσίμων στον ίδιο χώρο, εκτιμάται πως θα λειτουργήσει θετικά ως προς το ηθικό των τελευταίων και θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής θητείας των.
4. Εφοδιασμός των ενεργών ΕΘΕΦ με ειδική ταυτότητα – κατ’ αντιστοιχία προς εκείνης των Εφέδρων Αξιωματικών – δυνάμει της οποίας θα μπορούν να εισέρχονται στο ως άνω στρατόπεδο.
5. Παροχή ηθικών κινήτρων που δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση: Βαθμολογική εξέλιξη των Υπαξιωματικών, κατ’ αναλογίαν προς τους Υπαξιωματικούς προερχομένων εκ της ΣΜΥ, και των Οπλιτών, κατ’ αναλογίαν προς τους ΕΠΟΠ. Απονομή ηθικών αμοιβών σε διακριθέντες ΕΘΕΦ. Καθιέρωση στολής υπ’ αρ. 8 για τις επίσημες τελετές κτλ.
6. Συμμετοχή σε ΤΑΜΣ και Βολές, κατά το δυνατόν, ανεξαρτήτως του χώρου διαμονής των ΕΘΕΦ. Η παρουσία λ.χ. ΕΘΕΦ από την Αθήνα σε κάποια ακριτική περιοχή κατά την ΤΑΜΣ π.χ. «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» αφενός θα αύξανε κατακόρυφα το ηθικό των εντοπίων Εθνοφυλάκων, Επιστράτων και κατοίκων, αφετέρου η εικόνα εξοπλισμένων με δικά τους υλικά ΕΘΕΦ θα έδιδε ισχυρό μήνυμα αποτροπής προς τους γείτονες (είναι γνωστό ότι παρακολουθούν τις δραστηριότητές μας).
7. Οργάνωση των ΕΘΕΦ των μεγάλων αστικών κέντρων στους ακόλουθους άξονες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την γεωγραφική τους θέση και τις απειλές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, ήτοι:
α) Μονάδες Αερομεταφερόμενου ΠΖ με τομέα ευθύνης την νησιωτική χώρα,
β) Μονάδες Μηχανοκίνητου ή Μηχανοποιημένου ΠΖ με τομέα ευθύνης την Θράκη,
γ) Τμήματα εξειδικευμένα σε αντικείμενα όπως: ορεινός αγώνας, αντιαντάρτικες επιχειρήσεις, εγκατάσταση παρατηρητηρίων κ.τ.ό. με τομέα ευθύνης την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία,
δ) Μονάδες εξειδικευμένες στον αστικό αγώνα (ΣΕΑΕ, φύλαξη εγκαταστάσεων, σημεία ελέγχου) που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν επιχειρήσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων έναντι ασύμμετρων απειλών στα μεγάλα αστικά κέντρα,
ε) Τμήματα εξειδικευμένα στην Έρευνα και Διάσωση Πεδίου Μάχης, αξιοποιώντας την επισταμένη εκπαίδευση που πολλοί ΕΘΕΦ λαμβάνουν στο αντικείμενο των Πρώτων Βοηθειών Πεδίου Μάχης και καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στον ΕΣ και στο οποίο επενδύουν πολλά στρατοί που εμπλέκονται σε πολεμικές επιχειρήσεις.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορεί κάθε σχηματισμός ΕΘΕΦ:
α) να προσαρμόζει την εκπαίδευση (τακτικές, ΒΟΕ) και τον εξοπλισμό (ΠΟΥ) ανάλογα με την επιχειρησιακή αποστολή του,
β) να κινητοποιείται, να συγκεντρώνεται και να αναπτύσσεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα εν σχέσει προς άλλους επιστρατευομένους εφέδρους,
γ) να διαθέτει σε υψηλό επίπεδο Πνεύμα Μονάδος, δεδομένου ότι οι ΕΘΕΦ θα γνωρίζονται και θα ασκούνται ήδη μαζί από επίπεδο Ομάδος Μάχης έως και Λόχου ή Τάγματος.
8. Θεσμοθέτηση Εθελοντή Εφέδρου Υπαξιωματικού ως συνδέσμου μεταξύ της Διευθύνσεως Εφέδρων και Εθνοφυλάκων και των ΕΦΕΦ Υπαξιωματικών και Οπλιτών κατ΄αναλογίαν προς τον θεσμό του «Υπασπιστή Διοικήσεως».